Saturday, May 7, 2011

Amalan 5S

Amalan 5S merupakan alat pengurusan persekitaran berkualiti yang dipelopori oleh Jepun dengan penumpuan kepada lima (5) langkah tindakan pelaksanaan yang bermula dengan huruf awalan ‛S‟ yang bermatlamatkan pengurusan amalan kebersihan yang bersistematik. Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu dan Shitsuke adalah perkataan Jepun yang diringkaskan menjadi 5S. Dalam Bahasa Melayu memberi maksud Sisih, Susun, Sapu, Seragam dan Sentiasa Amal.

Konsep Amalan 5S mula diperkenal kepada syarikat-syarikat di negara Jepun pada awal tahun 1980an. Amalan 5S ialah kaedah atau alat pengurusan yang boleh mewujudkan persekitaran di tempat kerja berkualiti yang selesa, kemas dan selamat di dalam organisasi dan menentukan kepatuhan kepada piawaian serta dapat memupuk usaha penambahbaikan yang berterusan.

BAHAGIAN SATU - MENGENALI AMALAN 5S
BAHAGIAN DUA - HALA TUJU AMALAN 5S JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA
BAHAGIAN TIGA - LANGKAH-LANGKAH PELAKSANAAN AMALAN 5S DI JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA
BAHAGIAN EMPAT - PIAWAIAN TINDAKAN PELAKSANAAN AMALAN 5S DI JABATAN PERKHIDMATAN
AWAM MALAYSIA: KEBERSIHAN, KEKEMASAN DAN KESELAMATAN

Details - GARIS PANDUAN AMALAN 5S

No comments: